Hjälper KBT individer med utmattnings-syndrom?

Jag har under min utbildning till legitimerad psykoterapeut gjort en litteraturstudie (alltså sammanfattad vad andra har forskat fram) för att titta på det. Här är en sammanfattning till vad jag kom fram till, och hela uppsatsen som en fil längre ner.

Sammanfattning
Stress är ett omfattande samhällsproblem idag, där ett relativt stort antal människor blir sjuka
av sin stress och diagnostiseras med utmattningssyndrom. Det påverkar både individen och
vårt samhälle i form av lidande och ekonomiska kostnader.
Metod
För att kunna svara på frågan; för individer som har diagnosticerats med stressrelaterad ohälsa, till exempel anpassningsstörning [adjustment disorder], utbrändhet [burnout] eller utmattningssyndrom [exhaustion disorder], vilket uppmätta och subjektiva effekter föreligger när de fått interventioner med kognitiv beteendeterapi (KBT)? Genomfördes en kartläggande
litteraturstudie under hösten 2023. Litteratursökningen är gjort i databaserna PubMed, CHINAL, PsycInfo, PsycArticles samt via referenslistor som hittas i litteraturöversikter och självhjälpsböcker.
Resultat
Av de 17 studier som inkluderades är alla genomförda i Europa med en stark övervikt på Sverige. I alla studier utom en är deltagarna sjukskrivna. I kartläggningen ingår nio stycken
RCT studier, tre kvasiexperimentella, tre longitudinella och två kvalitativa.
Konklusion
Deltagarna mår bättre efter att de har fått en intervention som baseras på KBT-principer. Deltagarna återvänder också till arbete om det finns sådana interventioner inkluderade. Minnet förbättras om KBT kompletteras med fysisk aktivitet. KBT via internet eller dator ger samma effekt som KBT som ges av en terapeut på plats. Copingstrategi för att hantera stress förbättras av KBT, liksom tilltro till sin egen förmåga. Att få KBT vid rätt tidpunkt
verkar dock vara av vikt: både att få den för tidigt och för sent bidrar till att förlänga sjukdomsförloppet.